top of page

表格下載

Wave

《等一個擁抱》戲院包場申請表

Wave

影片播放申請表

Wave

每月奉獻 - 直接付款授權書

網上申請
Wave

「真証好友」申請表

網上申請
Wave

《等一個擁抱》福音版合辦聚會申請表

Wave

轉載文字及歌曲申請表

網上申請
Wave

「真証傳播」招募義工

網上申請
Wave

探訪及參觀機構申請表

Wave

《生命故事館7》福音版
合辦聚會

Wave

柬埔寨宣教影片合辦聚會

bottom of page