top of page

表格下載

Wave

《等一個擁抱》戲院包場申請表

Wave

影片播放申請表

Wave

每月奉獻 - 直接付款授權書

網上申請
Wave

《等一個擁抱》福音版合辦聚會申請表

Wave

轉載文字及歌曲申請表

網上申請
Wave

「真証傳播」招募義工

網上申請
Wave

「真証好友」申請表

網上申請
bottom of page